download tcvn 3254 1989


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG Fire safety – General requirements Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó. Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này được giới thiệu ở phụ lục 1. Quy định chung 1.1. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, các cơ sở còn phải tuân theo những quy định trong TCVN 2622 – 1978, các tiêu chuẩn và quy phạm an toàn cháy cho các công trình riêng biệt. 1.2. Để bảo đảm an toàn cháy phải có: Hệ thống phòng cháy Hệ thống […]

TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG