Download tcvn 2096


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2096:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ VÀ THỜI GIAN KHÔ Paints Method for determination of dry state and dry time Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và qui định phương pháp xác định độ khô và thời gian khô của màng sơn. Phân loại và định nghĩa Tiêu chuẩn này phân loại độ khô của màng sơn theo độ khô bề mặt, khô thấu cấp I và khô thấu cấp II. 1.1. Khô bề mặt Màng sơn được coi như đạt độ khô bề mặt khi các hạt cát khô có thể được quét nhẹ khỏi bề mặt màng mà không để lại khuyết tật trên đó.. Khoảng thời gian từ khi gia công màng lên tấm mẫu đến thời điểm màng đạt độ khô bề mặt gọi là thời gian khô bề mặt.. 1.2. Khô thấu Là trạng thái […]

TCVN 2096 :1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ ...