download luật nhà ở 2014


LUẬT số: 65/2014/QH13  Ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014                LUẬT NHÀ Ở Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có […]

LUẬT NHÀ Ở SỐ: 65/2014/QH13 – QUY ĐỊNH VỀ SỞ ...