dòng điện được bọc kín


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5926-1 : 2007 CẦU CHẢY HẠ ÁP – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Low-voltage fuses – Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 5926-1 : 2007 thay thế cho TCVN 5926 -1995 (IEC 269-1); TCVN 5926-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60269-1 : 2005 (IEC 60269-1:1998 with amendment 1: 2005); TCVN 5926-1 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CẦU CHẢY HẠ ÁP –PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Low-voltage fuses – Part 1: General requirements Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cầu chảy có lắp dây chảy hạn chế dòng điện được bọc kín, có khả năng cắt danh định không nhỏ hơn […]

TCVN 5926-1 : 2007 CẦU CHẢY HẠ ÁP – PHẦN ...