động đất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9386:2012 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT – PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG, TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KẾT CẤU NHÀ PHẦN 2: NỀN MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT Design of structures for earthquake resistances – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings Part 2: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. Lời nói đầu TCVN 9386:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 375:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9386:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng […]

TCVN 9386:2012 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT – ...