độ thẩm thấu hơi nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-8 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẨM THẤU HƠI NƯỚC Gypsum boards – Test methods – Part 8: Determination of water vapor transmission Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thẩm thấu hơi nước của tấm thạch cao có lớp phủ tráng kim. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của […]

TCVN 8257-8 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...