độ tách nước


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÁCH VỮA VÀ ĐỘ TÁCH NƯỚC Heavyweight concrete compounds – Method for determination of mortar and water segregation 1. Xác đinh độ tách vữa của hỗn hợp bê tông 1.1. Thiết bị Khuôn thép kích thước 200 x 200 x 200mm; Bàn rung tần số 2900 ± 100 vòng phút, biên độ 0,5 ± 0,01mm; Thanh thép tròn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn; Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g; Sàng kích thước mắt 5mm. Thước lá kim loại. Tủ sấy 2000C Khay sắt. 1.2. Lấy mẫu Lấy và chuẩn bị khoảng 12 lít mẫu hồn hợp bê tông theo TCVN 8105 : 1998 để thử. 1.3. Tiến hành thử 1.3.1. Đổ và đầm chặt hỗn hợp bê tông trong khuôn kích thước 200 x 200 x 200mm […]

TCVN 3109:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...