đo kiểm công trình


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1:1989 DUNG SAI TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM CÔNG TRÌNH VÀ CẤU KIỆN CHẾ SẴN CỦA CÔNG TRÌNH – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP VÀ DỤNG CỤ ĐO Tolerances for building – Methods of measurement of buildings and building products – Part 1: Methods and instruments Lời nói đầu TCVN 9262-1: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7976-1 : 1989. TCVN 9262-1: 2012 được chuyển đổi từ TCXD 193 : 1996 (ISO 7976-1 : 1989) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9262 với tiêu đề chung “Dung sai trong xây dựng công […]

TCVN 9262-1:2012 DUNG SAI TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – ...