Độ kháng nhổ đinh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-4 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÁNG NHỔ ĐINH Gypsum boards – Test methods – Part 4: Determination of nail pull resistance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ kháng nhổ đinh của tấm thạch cao. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông […]

TCVN 8257-4 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP ...