độ giãn nở của gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-15 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 15: XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN NỞ THEO PHƯƠNG XUYÊN TÂM VÀ PHƯƠNG TIẾP TUYẾN Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 15: Determination of radial and tangential swelling Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ giãn nở tuyến tính của gỗ theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) […]

TCVN 8048-15 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...