độ cứng tĩnh của gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-12 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG TĨNH Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 12: Determination of static hardness Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng tĩnh của gỗ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ – Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý. TCVN 8048-1 : […]

TCVN 8048-12 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...