độ cứng ấn lõm của gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-11 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG VA ĐẬP Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 11: Determination of resistance to impact indentation Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ cứng ấn lõm khi va đập của gỗ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ – Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với phép […]

TCVN 8048-11 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...