độ co rút tuyến tính của gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-13 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ CO RÚT THEO PHƯƠNG XUYÊN TÂM VÀ PHƯƠNG TIẾP TUYẾN Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 13: Determination of radial and tangential shrinkage Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ co rút tuyến tính của gỗ theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : […]

TCVN 8048-13 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...