độ chảy khối lượng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7433 – 1: 2004 (ISO 4440-1 : 1994) TCVN 7433 – 2: 2004 (ISO 4440-2 : 1994) TCVN 7434 – 1: 2004 (ISO 6259-1 : 1997) TCVN 7434 – 2: 2004 (ISO 6259-2 : 1997) TCVN 7434 – 3: 2004 (ISO 6259-3 : 1997) TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ CHẢY KHỐI LƯỢNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO BAN HÀNH NĂM 2004 Mục lục TCVN 7433 – 1 : 2004 (ISO 4440-1 : 1994) Ống và phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo – Xác định tốc độ chảy khối lượng – Phần 1: Phương pháp thử TCVN 7433 – 2 : 2004 (ISO 4440-2 : 1994) Ống và phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo – Xác định tốc độ chảy khối lượng – Phần 2: Điều kiện thử. TCVN 7434 – 1 […]

TCVN 7433-1: 2004 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG NHỰA ...