độ bền loài gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8047: 2009 GỖ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN TÁCH Wood – Determination of cleavage Lời nói đầu TCVN 8047: 2009 thay thế TCVN 368-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8047: 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GỖ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN TÁCH Wood – Determination of cleavage Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền tách của các loài gỗ. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công […]

TCVN 8047: 2009 GỖ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN TÁCH