độ bền của gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8167 : 2009 ISO 21887: 2007 ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ – LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG Durability of wood and wood-based products – Use classes Lời nói đầu TCVN 8167 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 21887 : 2007. TCVN 8167 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ và sản phẩm gỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này quy định hệ thống phân loại môi trường sử dụng đối với sản phẩm gỗ theo mức độ tiếp xúc với nước và đất trong điều kiện sử dụng khác nhau và dự đoán tác nhân sinh học gây phá hủy gỗ trong các điều kiện sử dụng đó, cho phép đa dạng […]

TCVN 8167 : 2009 ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA GỖ ...