diện tích đất tối thiểu của trạm xăng


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Vietnam Building Code Urban Engineering Infrastructures LỜI NÓI ĐẦU Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn với sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010. Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD là kết quả hoạt động của ”Hợp phần phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo” (SDU) do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường (DCE). MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1        Phạm vi áp dụng 1.2        Các công trình hạ […]

QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ ...