đèn điện lắp chìm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ – MỤC 2: ĐÈN ĐIỆN LẮP CHÌM Luminaires Part 2: Particular requirements – Section 2: Recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-2:2007 thay thế TCVN 4906 : 1989; TCVN 7722-2-2:2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-2:1997; TCVN 7722-2-2:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu TCVN 7722-2-2:2007 là một phần của bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598). Bộ tiêu chuẩn IEC 60598 gồm IEC 60598-1, Đèn điện – Yêu cầu chung và thử nghiệm, và các phần 2 mang số hiệu từ 60598-2-1 đến 60598-2-40 quy định về các yêu cầu cụ thể đối với các loại đèn điện khác nhau. Bộ […]

TCVN 7722-2-2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN PHẦN 2: YÊU CẦU ...