đèn điện di dộng trong vườn hoa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-7:2013 IEC 60598-2-7:1982 WITH AMENDMENT 1:1987 AND AMENDMENT 2:1994 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN DI ĐỘNG TRONG VƯỜN Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 7: Portable luminaires for garden use Lời nói đầu TCVN 7722-2-7:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-7:1982, amendment 1:1987 và amendment 2:1994; TCVN 7722-2-7:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố […]

TCVN 7722-2-7:2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ ...