dãy số ưu tiên


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 142:1988 SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN Preferred numbers and series of preferred numbers Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 142 : 64 Tiêu chuẩn này qui định số ưu tiên và dãy số ưu tiên sử dụng khi xác định dãy thông số và những giá trị riêng biệt của các thông số của sản phẩm dựa trên cơ sở các cấp số nhân. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với những giá trị của các thông số quan hệ với những giá trị đã được công nhận của các thông số khác bằng sự phụ thuộc hàm số, cũng như đối với các trường hợp khi thay những giá trị của các thông số bằng những số ưu tiên sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm hoặc gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với […]

TCVN 142:1988 SỐ ƯU TIÊN VÀ DÃY SỐ ƯU TIÊN