đất xi măng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9403:2012 GIA CÓ ĐẤT NỀN YẾU – PHƯƠNG PHÁP TRỤ ĐẤT XI MĂNG Stabilization of soft soil- The soil cement column method Lời nói đầu TCVN 9403:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 385:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9403:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU – PHƯƠNG PHÁP TRỤ ĐẤT XI MĂNG Stabilization of soft soil – The soil cement column method […]

TCVN 9403:2012 Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất ...