đất mặn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9167:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – QUY TRÌNH RỬA MẶN Hydraulic structure – Saline soil – Saline leaching process Lời nói đầu TCVN 9167:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 53 – 1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9167:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – QUY TRÌNH RỬA MẶN Hydraulic structure – Saline soil – Saline […]

TCVN 9167:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ĐẤT MẶN – ...