dập tắt đám cháy


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHẤT CHỮA CHÁY – BỘT Fire protection – Fire extinguishing media – Powder   Lời nói đầu TCVN 6102: 1996 hoàn tương đương với ISO 7202: 1987. TCVN 6102: 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là một trong những quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất chữa cháy thông dụng và cần được xác định cho mục đích dập tắt lửa. Những đặc điểm kỹ thuật này được xác định để chứng minh rằng chất chữa cháy đang đề cập ít nhất cũng có khả năng hữu ích tối thiểu về dập tắt lửa và do đó […]

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – ...