danh mục tiêu chuẩn việt nam


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG (TCVN : 1995 – 2015) CẬP NHẬT 01/12/2015 Ký hiệu Tiêu chuẩn Tên Tiêu chuẩn CHẤT LƯỢNG NƯỚC TCVN 5294:1995 Chất lượng nước- Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt TCVN 5295:1995 Chất lượng nước- Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu TCVN 5296:1995 Chất lượng nước- Quy tắc bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống TCVN 5298:1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng để tưới và làm phân bón TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng TCVN 5525:1995 Chất lượng nước- Yêu […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ MÔI ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN (TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2015) (CẬP NHẬT 01/12/2015) Ký hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn THI CÔNG & NGHIỆM THU Các vấn đề chung TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng – Tổ chức thi công TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung  TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công TCVN 4473:2012 Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa  TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THI ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG (TCVN,TCXD & TCXDVN 1971 – 2015) (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2015) Số hiệu Tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn BÊ TÔNG TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6025:1995 Bê tông. Phân mác theo cường độ nén TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9034:2011 Vữa và bê tông chịu axít TCXD 191:1996 Bê tông và vật liệu làm bê tông – Thuật ngữ và định nghĩa BÊ TÔNG NHẸ TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ – Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ SẢN ...DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, SẢN PHẨM & ĐẤT XÂY DỰNG (TCVN, TCXD & TCXDVN : 1974 – 2015) (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2015) Số hiệu Tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn BÊ TÔNG & BÊ TÔNG CỐT THÉP TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụt TCVN 3107:1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp vebe xác định độ cứng. TCVN 3108:1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích TCVN 3109:1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước TCVN 3110:1993 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp phân tích thành phần […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THÍ ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG (TCVN : 1985 – 2015) (CẬP NHẬT 01/12/2015) Ký hiệu Tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng. TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng TCVN 3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ TCVN 3989:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công TCVN 3990:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỆ ...


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG, THÍ NGHIỆM & VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (TCVN 1985 – 2015) (CẬP NHẬT 01/12/2015)   Ký hiệu Tiêu chuẩn Tên Tiêu chuẩn TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế TCVN 5569:1991 Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 8213:2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu TCVN 8214:2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện TCVN 8215:2009 Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố […]

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ THIẾT KẾ, THI ...