DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG


DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG
(TCVN : 1985 – 2015)
(CẬP NHẬT 01/12/2015)

Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.
TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng
TCVN 3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công
TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ
TCVN 3989:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
TCVN 3990:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
TCVN 4036:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh
TCVN 4283:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế – Bản vẽ sửa chữa.
TCVN 4318:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công
TCVN 4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ
TCVN 4607:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình
TCVN 4608:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
TCVN 4609:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
TCVN 4610:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ – Ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ
TCVN 4611:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp.
TCVN 4613:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ
TCVN 4614:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà
TCVN 4615:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị vệ sinh
TCVN 5422:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu đường ống
TCVN 5570:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ
TCVN 5571:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên
TCVN 5572:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Bản vẽ thi công
TCVN 5671:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thiết kế kiến trúc
TCVN 5672:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thi công – Yêu cầu chung
TCVN 5673:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong – Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN 5681:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chiếu sáng ngoài nhà – Bản vẽ thi công
TCVN 5686:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các cấu kiện xây dựng – Ký hiệu quy ước chung
TCVN 5889:1995 Bản vẽ kết cấu kim loại
TCVN 5895:2012
(ISO 8560:1986)
Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun
TCVN 5896:2012
(ISO 9431:1990)
Bản vẽ xây dựng – Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ
TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật – bản vẽ xây dựng – cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình. Ký hiệu các phòng và các diện tích khác
TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.
TCVN 6003-1:2012
(ISO 4157-1:1998)
Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
TCVN 6003-2:2012
(ISO 4157-2:1998)
Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu.
Phần 2: Tên phòng và số phòng
TCVN 6037:1995 Hệ thồng tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh.
TCVN 6077:2012 Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật
TCVN 6078:2012
(ISO 4172:1991)
Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn
TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc Cách trình bày bản vẽ – Tỉ lệ
TCVN 6080:2012
(ISO 2594:1972)
Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiếu
TCVN 6081:1995 Thể hiện các tiết diện mặt cắt và mặt nhìn
TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc – Từ vựng
TCVN 6083:2012
(ISO 7519:1991)
Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCVN 6084:2012
(ISO 3766:2003)
Bản vẽ xây dựng – Thể hiện cốt thép bê tông
TCVN 6085:2012
(ISO 7437:1990)
Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn
TCVN 7286:2003 Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ
TCVN 7287:2003 Bản vẽ kỹ thuật – Chú dẫn phần tử
TCVN 9256:2012 Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ
TCVN 9260:2012
(ISO 6284 : 1996)
Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn
TCXD 212:1998 Bản vẽ xây dựng – Cách vẽ kiến trúc phong cảnh.
TCXD 223:1998 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện.
TCXD 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật – Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
TCXDVN 214:2001 Bản vẽ kỹ thuật – Hệ thống ghi mã và trích dẫn cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan

Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã được hủy bỏ:

TCVN 2235:1997 Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép
TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kết cấu bêtông cốt thép.Ký hiệu quy ýớc và thể hiện bản vẽ