danh mục quy chuẩn


DANH MỤC QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG, CƠ-ĐIỆN, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & AN TOÀN LAO ĐỘNG (Bắt buộc áp dụng – Cập nhật ngày 31/07/2018)   STT Ký hiệu quy chuẩn Tên quy chuẩn Cơ quan ban hành Số văn bản & ngày ban hành QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG 1 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I Bộ Xây dựng 682/BXD-CSXD 14/12/1996 2 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II & III Bộ Xây dựng 439/BXD-CSXD 25/09/1997 3 Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình Bộ Xây dựng 47/1999/QĐ-BXD 21/12/1999 4 QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng 04/2008/QĐ-BXD 03/04/2008 5 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng Bộ […]

Danh mục Quy chuẩn Việt Nam (1996-2018)