Danh mục Quy chuẩn Việt Nam (1996-2018)


DANH MỤC QUY CHUẨN VIỆT NAM

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG, CƠ-ĐIỆN,
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Bắt buộc áp dụng – Cập nhật ngày 31/07/2018)

 

STT

Ký hiệu quy chuẩn

Tên quy chuẩn

Cơ quan ban hành

Số văn bản &
ngày ban hành

QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG

1

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I

Bộ Xây dựng

682/BXD-CSXD

14/12/1996

2

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II & III

Bộ Xây dựng

439/BXD-CSXD

25/09/1997

3

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Bộ Xây dựng

47/1999/QĐ-BXD

21/12/1999

4

QCXDVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng

04/2008/QĐ-BXD

03/04/2008

5

QCVN 02:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Bộ Xây dựng

29/2009/TT-BXD

14/08/2009

6

QCVN 03:2012/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bộ Xây dựng

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

7

QCXDVN 05:2008/BXD

Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khỏe

Bộ Xây dựng

09/2008/QĐ-BXD

06/06/2008

8

QCVN 07:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Bộ Xây dựng

01/2016/TT-BXD

01/02/2016

9

QCVN 08:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị

Bộ Xây dựng

28/2009/TT-BXD

14/08/2009

10

 QCVN 09:2017/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Bộ Xây dựng

15/2017/TT-BXD

28/12/2017

11

QCVN 10:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Bộ Xây dựng

21/2014/TT-BXD
29/12/2014

12

QCVN 14:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Quy hoạch xây dựng nông thôn

Bộ Xây dựng

32/2009/TT-BXD

10/09/2009

13

QCVN 16:2017/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng

10/2017/TT-BXD

29/3/2017

14

QCVN 17:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Bộ Xây dựng

19/2013/TT-BXD

31/10/2013

14a

QCVN 17:2018/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Bộ Xây dựng

04/2018/TT-BXD

04/05/2018
(có hiệu lực từ 01/11/2018)

15

QCVN 01:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Bộ Công thương

11/2013/TT-BC

18/6/2013

16

QCVN 10:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Bộ Công thương

47/2015/TT-BCT

11/12/2015

17

QCVN 7:2011/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Bộ Khoa học – Công nghệ

21/2011/TT-BKHCN

22/09/2011

18

QCVN 04:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

06/2009/TT-BTNMT

18/06/2009

19

QCVN 11 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao

Bộ Tài nguyên và Môi trường

11/2008/QĐ-BTNMT

18/12/2008

20

QCVN 01:2013/BVHTTDL

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16/2013/TT-BVHTTDL

25/12/2013

QUY CHUẨN VỀ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1

QCVN 40:2015/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải

79/2015/TT-BGTVT

10/12/2015

2

QCVN 41:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải

17/2012/TT-BGTVT

29/5/2012

3

QCVN 43:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải

48/2012/TT-BGTVT

15/11/2012

4

QCVN 45:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách

Bộ Giao thông Vận tải

49/2012/TT-BGTVT

12/12/2012

5

Sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách – Sửa đổi lần 1 năm 2015

Bộ Giao thông Vận tải

73/2015/TT-BGTVT

11/11/2015

6

QCVN 66:2013/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải trọng xe

Bộ Giao thông Vận tải

09/2013/TT-BGTVT

06/05/2013

QUY CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG

1

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

11/2015/QĐ-BTNMT

31/03/2015

2

QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/2012/QĐ-BTNMT

28/12/2012

3

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

64/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

4

QCVN 05: 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT
25/10/2013

5

QCVN 06: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong  không khí xung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2009/TT-BTNMT

07/10/ 2009

6

QCVN 07: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

7

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

65/2015 /TT-BTNMT

21/12/2015

8

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

66/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

9

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

67/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

10

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

77/2015/TT-BTNMT

31/12/2015

11

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Bộ Tài nguyên và Môi trường

12/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

12

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

13/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

13

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

14

QCVN 15:2008/BTNMT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

15

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

16

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với  một số chất hữu cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

17

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

18

QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

19

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

20

QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

21

QCVN 26:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

22

QCVN 27:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

23

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

24

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

25

QCVN 30:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/2012/QĐ-BTNMT

28/12/2012

26

QCVN 34:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

42/2010/TT-BTNMT

29/12/2010

27

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

47/2011/TT-BTNMT

28/12/2011

28

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

29

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

30

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

31

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

76/2015/TT-BTNMT

31/12/2015

32

QCVN 61-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

03/2016/TT-BTNMT

10/03/2016

33

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

04/2016/TT-BTNMT

29/04/2016

34

QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Bộ Y tế

04/2009/TT – BYT

17/6/2009

35

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Bộ Y tế

05/2009/TT – BYT
17/06/ 2009

36

QCVN 01:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu. Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh

Bộ Y tế

27/2011/TT – BYT

24/6/2011

QUY CHUẨN VỀ CƠ, ĐIỆN , PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CHỐNG SÉT

1

11 TCN-18-2006

Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung

Bộ Công nghiệp

19/2006/QĐ-BCN
11/07/2006

2

11 TCN-19-2006

Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

Bộ Công nghiệp

19/2006/QĐ-BCN
11/07/2006

3

11 TCN-20 -2006

Quy phạm trang bị điện – Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp

Bộ Công nghiệp

19/2006/QĐ-BCN
11/07/2006

4

11 TCN-21-2006

Quy phạm trang bị điện – Phần IV: Bảo vệ và tự động

Bộ Công nghiệp

19/2006/QĐ-BCN
11/07/2006

5

QCVN 01:2008/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Bộ Công thương

12/2008/QĐ-BCT
17/06/2008

6

QCVN QTĐ-5:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 5 : Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện

Bộ Công thương

40/2009/TT-BCT
31/12/2009

7

QCVN QTĐ- 6:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 6 : Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện

Bộ Công thương

40/2009/TT-BCT
31/12/2009

8

QCVN QTĐ- 7:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 7 : Thi công các công trình điện

Bộ Công thương

40/2009/TT-BCT
31/12/2009

9

QCVN QTĐ-8:2010/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 8 : Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

Bộ Công thương

04/2011/TT-BCT
16/02/2011

10

QCVN 06:2010/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Bộ Xây dựng

07/2010/TT-BXD
28/07/2010

11

QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình công cộng

Bộ Xây dựng

20/2014/TT-BXD
29/12/2014

12

QCVN 22:2010/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

18/2010/TT-BTTTT
30/07/2010

13

QCVN 32:2011/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

10/2011/TT-BTTTT
14/04/2011

14

QCVN 33:2011/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

10/2011/TT-BTTTT
14/04/2011

QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

QCVN 01:2008/BLDTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

64/2008/QĐ-BLĐTBXH
27/11/2008

2

QCVN 2:2011/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

08/2011/TT-BLĐTBXH
22/04/2011

3

QCVN 3:2011/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

20/2011/TT-BLĐTBXH
29/07/2011

4

QCVN 7:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

05/2012/TT–BLĐTBXH
30/03/2012

5

QCVN 12:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

36/2013/TT-BLĐTBXH
30/12/2013

6

QCVN 14:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

38/2013/TT-BLĐTBXH
30/12/2013

7

QCVN 18:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng

Bộ Xây dựng

14/2014/TT-BXD
05/09/2014

8

QCVN 20:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

48/2015/TT-BLĐTBXHD
08/12/2015

9

QCVN 21:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

50/2015/TT-BLĐTBXH
8/12/2015

10

QCVN 22:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

49/2015/TT-BLĐTBXH
8/12/2015

11

QCVN 26:2016/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

48/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016

12

QCVN 27:2016/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

49/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016

13

QCVN 29:2016/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

51/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016

14

QCVN 30:2016/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

52/2016/TT-BLĐTBXH
28/12/2016

15

QCVN 01:2016/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Bộ Công Thương

31/2016/TT-BCT
15/12/2016

16

QCVN 04:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

Bộ Công Thương

18/2013/TT-BCT
31/7/2013

QUY CHUẨN VỀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1

QCVN 04 – 01:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42/2010/TT-BNNPTNT
06/07/2010

2

QCVN 04 – 02: 2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42/2010/TT-BNNPTNT
06/07/2010

3

QCVN 04-05:2011/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/2012/TT-BNNPTNT
26/6/2012

GHI CHÚ: Quy chuẩn sau đây đã hủy bỏ:

1

QCVN 03:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bộ Xây dựng

33/2009/TT-BXD
30/09/2009

2

QCXDVN 01:2002

Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Bộ Xây dựng

01/2002/QĐ-BXD
17/01/2002

3

QCXDVN 09: 2005

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

Bộ Xây dựng

40/2005/QĐ-BXD
17/11/2005

4

QCVN 16:2011/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng

11/2011/TT-BXD
30/08/2011

5

QCVN 01:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

04/2008/QĐ-BTNMT
18/7/2008

6

QCVN 02:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

04/2008/QĐ-BTNMT
18/07/2008

7

QCVN 05:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí chung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2009/TT-BTNMT
07/10/2009

8

QCVN 12:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2008/QĐ-BTNMT
31/12/2008

9

QCVN 13:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2008/QĐ-BTNMT
31/12/2008

10

QCVN 24:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT
16/11/ 2009

11

QCVN 30:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

41/2010/TT-BTNMT
28/12/2010

12

QCVN 40:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải

18/2012/TT-BGTVT
06/06/2012