đánh giá tiếng ồn môi trường


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7878-2:2010 ISO 1996-2:2007 ÂM HỌC – MÔ TẢ, ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾNG ỒN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH MỨC TIẾNG ỒN MÔI TRƯỜNG Acoustic – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 2: Determination of environmental noise levels Lời nói đầu TCVN 7878-2:2010 thay thế TCVN 5965:1995 và TCVN 6399:1998. TCVN 7878-2:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 1996-2:2007 TCVN 7878-2:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 43 Âm học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7878 (ISO 1996) Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường bao gồm hai phần: – TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996-1:2003), Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá – TCVN 7878-2:2010 (ISO 1996-2:2007), Phần 2: Xác định mức tiếng […]

TCVN 7878-2:2010 ISO 1996-2:2007 ÂM HỌC – MÔ TẢ, ĐO ...