đánh giá rung động


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7334:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – RUNG ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CỐ ĐỊNH – CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỂ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ RUNG ĐỘNG Mechamcal vibration and shock – Vibration of stationary structures – Specific requirements for quality management in measurement and evaluation of vibration      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra những nguyên tắc về các yêu cầu riêng của loạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 khi áp dụng cho các Tổ chức Đo và Đánh giá rung động (sau đây gọi là Tổ chức đo và Đánh giá) các công trình cố định. Do đó, tiêu chuẩn này là bổ sung cho các tiêu chuẩn chất lượng của bộ TCVN ISO 9000 và đóng vai trò là cầu nối giữa tiêu chuẩn Kỹ thuật TCVN 7191:2002 (ISO 4866) và các tiêu chuẩn quản lý […]

TCVN 7334:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC – ...