đánh giá môi trường


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – NGUYÊN TẮC CHUNG Guidelines for environmental auditing – General principles Phạm vi Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung về đánh giá môi trường, các nguyên tắc này áp dụng cho mọi loại đánh giá môi trường. Mọi hoạt động đánh giá môi trường được coi là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn. Chú thích: Các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường, đánh giá trưởng được nêu ở TCVN ISO 14012: 1997 Dựa theo ISO 14001: 1996 Hướng dẫn tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường nêu trong TCVN ISO 14011: 1997 PHỤ LỤC A Tài liệu tham khảo [1] ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng […]

TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – ...