đánh giá độ bền nhiệt


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8086 : 2009 IEC 60085 : 2007 CÁCH ĐIỆN – ĐÁNH GIÁ VỀ NHIỆT VÀ KÝ HIỆU CẤP CHỊU NHIỆT Electrical insulation – Thermal evaluation and designation Lời nói đầu TCVN 8086 : 2009 thay thế TCVN 4909-89; TCVN 8086 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60085: 2007; TCVN 8086: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÁCH ĐIỆN – ĐÁNH GIÁ VỀ NHIỆT VÀ KÝ HIỆU CẤP CHỊU NHIỆT Electrical insulation – Thermal evaluation and designation Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này phân biệt giữa các cấp chịu nhiệt dùng cho hệ thống cách điện và vật liệu cách điện. Tiêu chuẩn này thiết lập các tiêu chí để đánh giá độ […]

TCVN 8086 : 2009 CÁCH ĐIỆN – ĐÁNH GIÁ VỀ ...