đánh giá chu trình sống


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM – NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ Environmental Management – Lìe Cycle Assessment – Principles and framework 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo cáo các nghiên cứu về đánh giá chu trình sống. Tiêu chuẩn này không mô tả chi tiết kỹ thuật đánh giá chu trình sống. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN ISO 14041: 2000 (ISO 14041: 1998) ***: Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê. 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các định nghĩa sau đây: 3.1. Sự phân định (allocation) Việc phân chia các dòng đầu vào và đầu ra […]

TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ ...