đánh giá chất lượng xi măng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4787:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Methods od testing cement – Part 7: Methods of talking and preparing samples of cement   Lời nói đầu TCVN 4787:2009 thay thế TCVN 4787 : 2001 TCVN 4787:2009 hoàn toàn tương đương với EN 196-7 : 2007 Methods of testing cement – Part 7: Methods of talking and preparing samples of cement. TCVN 4787:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC74 Xi măng – Vôi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Châu Âu EN 196 gồm có các phần sau: EN 196-1:2005 Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength (Phương pháp thử xi măng – Phần 1: Xác định độ bền). EN 196-2:2005 Methods of testing […]

TCVN 4787:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ...