đàn hồi uốn tĩnh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-4 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH MÔĐUN ĐÀN HỒI UỐN TĨNH Wood – Physical and mechanical methods of test – Part 4: Determination of modulus of elasticity in static bending Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định môđun đàn hồi uốn tĩnh của gỗ bằng cách đo biến dạng trong diện tích uốn thực. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ – […]

TCVN 8048-4 : 2009 GỖ – PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ ...