dầm chữ I tiền chế từ gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9084-2:2014 ISO 22389-2:2012 KẾT CẤU GỖ – ỨNG DỤNG UỐN CỦA DẦM CHỮ I – PHẦN 2: TÍNH NĂNG THÀNH PHẦN VÀ YÊU CẦU SẢN XUẤT Timber structures – Bending applications of I-beams – Part 2: Component performance and manufacturing requirements Lời nói đầu TCVN 9084-2:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 22389-2:2012. TCVN 9084-2:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 9084 (ISO 22389), Kết cấu gỗ – Ứng dụng uốn của dầm chữ I, gồm các phần sau: – TCVN 9084-1:2011 (ISO 22389-1:2010), Phần 1: Thử nghiệm, đánh giá và đặc trưng. – TCVN 9084-2:2014 (ISO 22389-2:2012), Phần 2: Tính năng thành phần và yêu cầu sản xuất. Lời giới thiệu Dầm chữ I tiền chế […]

TCVN 9084-2:2014 KẾT CẤU GỖ – ỨNG DỤNG UỐN CỦA ...