đặc tính cơ học


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG Metallic materials – Tensile testing at ambient temperature 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và xác định các đặc tính cơ học ở nhiệt độ thường. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2245: 1999 (ISO 286-2 : 1988) Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – Phần 2: Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn đối với lỗ và trục TCVN 4398 : 2001 (ISO 377 : 1997) Thép và sản phẩm thép – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử cơ tính ISO 2566-1: 1984 Steel – Conversion of elongation values – Part 1: Carbon and low alloy steels. Thép – Sự chuyển đổi của giá trị giãn dài – Phần 1: Thép cácbon và thép hợp […]

TCVN 197: 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO ...