đá vôi dạng cục


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9039 : 2011 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – ĐÁ VÔI Raw materials for producing of glass – Limestone Lời nói đầu TCVN 9039:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 291:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9039:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – ĐÁ VÔI Raw materials for producing of glass – Limestone Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn […]

TCVN 9039 : 2011 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY ...