cường độ nén xi măng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7445-2:2004 XI MĂNG GIẾNG KHOAN CHỦNG LOẠI G – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Oil well cement class G – Part 2: Test methods Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian đặc quánh, độ tách nước và cường độ nén của xi măng giếng khoan chủng loại G. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 141 : 1998 Xi măng – phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4787 : 2001 Xi măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị […]

TCVN 7445-2:2004 XI MĂNG GIẾNG KHOAN CHỦNG LOẠI G – ...