cửa nhựa lõi thép upvc


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7451 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG KHUNG NHỰA CỨNG U-PVC −QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Windows and doors made from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles − Specifications Lời nói đầu TCVN 7451 : 2004 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Cửa sổ nhựa châu Âu (G7Window), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất xét duyệt , Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG KHUNG NHỰA CỨNG U-PVC − QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Windows and doors made from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) extruded hollow profiles − Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với cửa sổ, cửa đi U-PVC (sau đây gọi tắt là cửa U-PVC) được lắp […]

TCVN 7451 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG ...