CTYT 0041:2005


TIÊU CHUẨN NGÀNH 52 TCN – CTYT 0041:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn được áp dụng khi lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo Bệnh viện quận, huyện. Có thể vận dụng khi xây dựng các cơ sở y tế ngang cấp thuộc các Bộ ngành, bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện ngoài công lập có điều chỉnh theo từng quy mô cụ thể. Tiêu chuẩn trích dẫn và căn cứ pháp lý Tiêu chuẩn Việt Nam: Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung TCVN 2748-1991. Tiêu chuẩn Việt Nam: Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCVN 4319-1995. Tiêu chuẩn Việt Nam: Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế TCVN […]

52 TCN – CTYT 0041:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – ...