cốt liệu bê tông


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7570: 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA (YÊU CẦU KỸ THUẬT) Aggregates for concrete and mortar − Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng đặc biệt (bê tông và vữa nhẹ, bê tông và vữa chống ăn mòn, bê tông khối lớn …). 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 1: Lấy mẫu. TCVN 7572-2 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 2: Xác định […]

TCVN 7570: 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA ...