cổng trục


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8242-5 : 2009 ISO 4306-5 : 2005 CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Vocabulary – Part 5: Bridge and gantry cranes Lời nói đầu TCVN 8242-5 : 2009 hoàn toàn tương đương ISO 4306-5 : 2005. TCVN 8242-5 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8242 (ISO 4306), Cần trục – Từ vựng gồm các phần sau: – TCVN 8242-1 : 2009 (ISO 4306-1 : 2007), Phần 1: Quy định chung. – TCVN 8242-2 : 2009 (ISO 4306-2 : 1994), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8242-3 : 2009 (ISO 4306-3 : 2003), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 8242-5 : 2009 (ISO 4306-5 […]

TCVN 8242-5 : 2009 ISO 4306-5 : 2005 CẦN TRỤC ...


TCVN 5205-5:2008 ISO 8566-5:1992 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN 5: CẦU TRỤC VÀ CỔNG TRỤC Cranes – Cabins – Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes   Lời nói đầu TCVN 5205-5:2008 và TCVN 5205-1:2008, TCVN 5205-2:2008, TCVN 5205-3:2008, TCVN 5205-4:2008 thay thế TCVN 5205:1990. TCVN 5205-5:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-5:1992. TCVN 5205-5:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 8566), Cần trục – Cabin, gồm các phần sau: − TCVN 5205-1:2008 (ISO 8566-1:1992), Phần 1: Yêu cầu chung. − TCVN 5205-2:2008 (ISO 8566-2:1995), Phần 2: Cần trục tự hành. − TCVN 5205-3:2008 (ISO 8566-3:1992), Phần 3: Cần trục tháp. − TCVN 5205-4:2008 (ISO 8566-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. − TCVN 5205-5:2008 […]

TCVN 5205-5:2008 ISO 8566-5:1992 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN ...