cổng trục và cần trục


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-5 : 2007 ISO 10245-5 : 1995 CẦN TRỤC – CƠ CẤU HẠN CHẾ VÀ CƠ CẤU CHỈ BÁO – PHẦN 5: CỔNG TRỤC VÀ CẦU TRỤC Cranes – Limiting and indicating devices – Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes Lời nói đầu TCVN 7761-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-5 : 1995. TCVN 7761-5 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7761 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo TCVN 7761-1 : 2007 (ISO 10245-1 : 1994) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7761-2 : 2007 (ISO 10245-2 : 1994) Phần 2: Cần trục di động TCVN 7761-3 : 2007 […]

TCVN 7761-5 : 2007 ISO 10245-5 : 1995 CẦN TRỤC ...