công trình thiết kế


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2237-77 TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÝ HIỆU CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ Design documentation – Conventionali graphical symbols of elements of building Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết lập các bản vẽ của các công trình thiết kế mới hoặc sửa chữa. 1.1. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của bản vẽ. 1.2. Trên bản vẽ, nếu sử dụng những kí hiệu chưa được qui định trong tiêu chuẩn này thì phải 1.3. Ngoài những điều qui định trong tiêu chuẩn này cần phải theo những qui định trong TCVN 5 – 74  ̧ TCVN 9 – 74 “tài liệu thiết kế”.  KÝ HIỆU LỖ TRỐNG Bảng 1 Tên gọi Kí hiệu 1. Lỗ trống trên tường, vách cách mặt sàn a) Trên mặt bằng b) Trên hình cắt 2. Lỗ trống trên tường, vách sát mặt […]

TCVN 2237:1977 Tài liệu thiết kế kí hiệu các bộ ...