công trình ngăn lũ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8303:2009 QUY TRÌNH SƠ HỌA DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG Instruction on preliminary of river changes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định trình tự và phương pháp thực hiện sơ họa diễn biến lòng sông có đê từ cấp III trở lên. Đối với các sông có đê từ cấp IV trở xuống và các sông quan trọng nhưng không có đê, khi cần sơ hoạ diễn biến lòng sông có thể tham khảo áp dụng tiêu chuẩn này. Thuật ngữ và giải thích 2.1 Đê sông (River embankment) Công trình ngăn nước lũ của sông, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật. 2.2 Cấp đê (Grade of dike) Căn cứ để xác định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ theo các mức khác nhau phù hợp với quy mô […]

TCVN 8303:2009 QUY TRÌNH SƠ HỌA DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG