công trình ngầm đô thị


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 1. TẦU ĐIỆN NGẦM Lời nói đầu   QCVN 08 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình và Môi trường duyệt và được ban hành theo Thông tư số: ………28/2009/TT-BXD ngày …14…. tháng .8….. năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn QCVN 08 : 2009/BXD bao gồm các phần:      Phần 1. Tầu điện ngầm;              Phần 2. Gara ôtô.   1. Phạm vi áp dụng Quy chuẩn này bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc: lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình tầu điện ngầm; thiết kế, xây dựng và cải tạo các tuyến đường, các hạng mục công trình riêng lẻ và các trang thiết bị của tầu điện […]

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ