công trình đầu mói


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8215:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ THIẾT BỊ QUAN TRẮC CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI Hydraulic structure – Major regulations on installation design observation equipment of water headworks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế bố trí các thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối của các hệ thống thủy lợi, công trình thủy điện thuộc tất cả các cấp, ở mọi giai đoạn thiết kế. Tiêu chuẩn này chỉ quy định nội dung thiết kế bố trí thiết bị đo các công tác quan trắc bao gồm: a) Quan trắc chuyển vị; b) Quan trắc thấm; c) Quan trắc áp lực kẽ rỗng; d) Quan trắc nhiệt độ; e) Quan trắc trạng thái ứng suất; f) Quan trắc áp lực đất, đá lên công trình; g) Quan […]

TCVN 8215:2009 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÁC QUY ĐỊNH ...