công trình biển cố định


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6170-3:1998 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH – PHẦN 3: TẢI TRỌNG THIẾT KẾ Fixed offshore platforms – Part 3: Design Loads Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các loại tải trọng và các tổ hợp tải trọng cần xem xét khi tính toán sức bền của các công trình biển cố định. Tiêu chuẩn này cũng quy định các hệ số tải trọng và tổ hợp tải trọng tương ứng dùng để thiết kế theo phương pháp hệ số riêng phần (mục 8) và quy định các tổ hợp tải trọng tương ứng để thiết kế theo phương pháp ứng suất cho phép (mục 9). Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6170-1: 1996 Công trình biển cố định – Phần 1: Quy định chung. TCVN 6170-2: 1998 Công trình biển cố định – Phần 2: Điều kiện môi trường. Quy định chung 3.1. […]

TCVN 6170-3:1998 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH – PHẦN 3: ...