công trìn xây dựng cao tầng


TCVN 9380:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT SỬ DỤNG GIÁO TREO High rise building – Guide for the use of hanging scaffolding Lời nói đầu TCVN 9380:2012 chuyển đổi từ TCXD 201:1997 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9380:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT SỬ DỤNG GIÁO TREO High rise building – Guide for the use of hanging scaffolding Phạm […]

TCVN 9380:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT SỬ DỤNG ...