công tác thủy văn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8304:2009 CÔNG TÁC THỦY VĂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI Hydrological works in irrigation system 1.Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thực hiện và yêu cầu kỹ thuật của công tác thủy văn trong các hệ thống thủy lợi trên phạm vi toàn quốc. 1.2 Khi thực hiện công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi, ngoài những quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy định hiện hành. Thuật ngữ và giải thích 2.1 Lượng mưa (Precipitation) Lượng nước mưa rơi trong một thời đoạn nào đó, được ký hiệu là X, đơn vị tính là milimét. Lượng mưa quan trắc được trong một trận mưa gọi là lượng mưa trận, trong một ngày đêm (tính từ 0 giờ đến 24 giờ) gọi là lượng mưa ngày, nếu thời đoạn tính toán là […]

TCVN 8304:2009 CÔNG TÁC THỦY VĂN TRONG HỆ THỐNG THỦY ...